Kanoura Observatory

The site logo

Kanoura Observatory

Sunset at Kanoura Observatory.