Shirakami Green Onion

The site logo

Shirakami Green Onion

Shirakami green onion.