Making Kiritanpo

The site logo

Making Kiritanpo

Molding the pounded rice around a stick to make kiritanpo.