Noshiro Beef Sushi

The site logo

Noshiro Beef Sushi

Local Noshiro beef made into sushi.