Noshiro Beef

The site logo

Noshiro Beef

Noshiro beef seared to perfection.