Mikoshi no Takiabi

The site logo

Mikoshi no Takiabi

Local men carry the mikoshi into the waterfall.